VSD ban hành quy định cung cấp dịch vụ đại lý chuyển nhượng cho quỹ mở

Thứ Ba, 11/09/2018, 09:46:13

NDĐT – Ngày 11-9, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cho biết, VSD đã ký ban hành quyết định kèm theo Quy định về việc tổ chức cung cấp dịch vụ đại lý chuyển nhượng cho quỹ mở thay cho quyết định ngày 12-9-2013.

VSD ban hành quy định cung cấp dịch vụ đại lý chuyển nhượng cho quỹ mở

Cụ thể: Ngày 10-9-2018, Tổng Giám đốc Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) đã ký ban hành Quyết định số 127/QĐ-VSD kèm theo Quy định về việc tổ chức cung cấp dịch vụ đại lý chuyển nhượng cho Quỹ mở tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam để thay thế cho Quyết định số 151/QĐ-VSD ngày 12-9-2013 của VSD.

Quyết định số 127/QĐ-VSD đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử của VSD thay thế cho quyết định số 151/QĐ-VSD tại mục văn bản pháp lý.

H.T