Cấp mới ba mã trái phiếu, cổ phiếu

Thứ Năm, 04/10/2018, 11:17:34
 Font Size:     |        Print
 

Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn được cấp mã BSR.

NDĐT - Ngày 4-10, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cho biết, VSD đã cấp mã cổ phiếu cho Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn và Ngân hàng Chính sách Xã hội mã trái phiếu BVBS18228, BVBS18171.

Mã BSR

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 84/2018/GCNCP-VSD ngày 3-10-2018 cho Công ty cổ phần Lọc Hóa Dầu Bình Sơn như sau:

- Tổ chức đăng ký: Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn

- Tên tiếng Anh: Binh son Refining and Petrochemical Joint Stock Company

- Trụ sở chính: Số 208 Đại lộ Hùng Vương, phường Trần Phú, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi

- Vốn điều lệ: 31.004.996.160.000 đồng

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn

- Mã chứng khoán: BSR

- Mã ISIN: VN000000BSR8

- Mệnh giá: 10.000 đồng (Mười nghìn đồng)

- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

- Tổng số lượng cổ phiếu đăng ký: 3.100.499.616 cổ phiếu (Ba tỷ một trăm triệu bốn trăm chín mươi chín nghìn sáu trăm mười sáu cổ phiếu), trong đó:

+ Số lượng cổ phiếu trúng đấu giá đã đăng ký: 241.427.969 cổ phiếu

+ Số lượng cổ phiếu phát hành cho các đối tượng khác đăng ký bổ sung: 2.859.071.647 cổ phiếu

- Tổng giá trị cổ phiếu đăng ký: 31.004.996.160.000 đồng (Ba mươi mốt nghìn không trăm linh bốn tỷ chín trăm chín mươi sáu triệu một trăm sáu mươi nghìn đồng), trong đó:

+ Giá trị cổ phiếu trúng đấu giá đã đăng ký: 2.414.279.690.000 đồng

+ Giá trị cổ phiếu phát hành cho các đối tượng khác đăng ký bổ sung: 28.590.716.470.000 đồng

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam nhận lưu ký số cổ phiếu BSR phát hành cho các đối tượng khác đăng ký bổ sung nêu trên từ ngày 5-10-2018.

Mã trái phiếu BVBS18228

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 47/2018/GCNTP-VSD ngày 2-10-2018 và cấp mã trái phiếu cho Ngân hàng Chính sách Xã hội như sau:

Tên tổ chức phát hành: Ngân hàng Chính sách Xã hội

Trụ sở chính: Khu CC5 bán đảo Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội

Đã đăng ký trái phiếu và được cấp mã tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam kể từ ngày 2-10-2018.

Tên chứng khoán: Trái phiếu Ngân hàng Chính sách Xã hội đợt 19/2018

Mã chứng khoán: BVBS18228

Mã ISIN: VNBVBS182288

Mệnh giá: 100.000 đồng

Loại chứng khoán: Trái phiếu chính phủ bảo lãnh

Số lượng chứng khoán đăng ký: 4.500.000 trái phiếu

Giá trị chứng khoán đăng ký: 450.000.000.000 đồng

Hình thức đăng ký: Ghi sổ

Bắt đầu từ ngày 3-10-2018,VSD nhận lưu ký số trái phiếu đăng ký trên.

Mã trái phiếu BVBS18171

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 46/2018/GCNTP-VSD ngày 2-10-2018 và cấp mã trái phiếu cho Ngân hàng Chính sách Xã hội như sau:

Tên tổ chức phát hành: Ngân hàng Chính sách Xã hội

Trụ sở chính: Khu CC5 bán đảo Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội

Đã đăng ký trái phiếu và được cấp mã tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam kể từ ngày 2-10-2018.

Tên chứng khoán: Trái phiếu Ngân hàng Chính sách Xã hội đợt 19/2018

Mã chứng khoán: BVBS18171

Mã ISIN: VNBVBS181710

Mệnh giá: 100.000 đồng

Loại chứng khoán: Trái phiếu chính phủ bảo lãnh

Số lượng chứng khoán đăng ký: 5.000.000 trái phiếu

Giá trị chứng khoán đăng ký: 500.000.000.000 đồng

Hình thức đăng ký: Ghi sổ

Bắt đầu từ ngày 3-10-2018, VSD nhận lưu ký số trái phiếu đăng ký trên.

Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) được thành lập để thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác.

Hoạt động của NHCSXH không vì mục đích lợi nhuận, được Nhà nước bảo đảm khả năng thanh toán, tỷ lệ dự trữ bắt buộc bằng 0% (không phần trăm), không phải tham gia bảo hiểm tiền gửi, được miễn thuế và các khoản phải nộp ngân sách Nhà nước.

NHCSXH được thực hiện các nghiệp vụ: huy động vốn, cho vay, thanh toán, ngân quỹ và được nhận vốn uỷ thác cho vay ưu đãi của chính quyền địa phương, các tổ chức kinh tế, chính trị - xã hội, các hiệp hội, các hội, các tổ chức phi Chính phủ, các cá nhân trong và ngoài nước đầu tư cho các chương trình dự án phát triển kinh tế xã hội.

NHCSXH là một trong những công cụ đòn bẩy kinh tế của Nhà nước nhằm giúp hộ nghèo, hộ cận nghèo và đối tượng chính sách có điều kiện tiếp cận vốn tín dụng ưu đãi để phát triển sản xuất, tạo việc làm, nâng cao thu nhập, cải thiện điều kiện sống, vươn lên thoát nghèo, góp phần thực hiện chính sách phát triển kinh tế gắn liền với xóa đói, giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội, vì mục tiêu dân giàu - nước mạnh - dân chủ - công bằng - văn minh.

HÀ THÀNH

Chia sẻ