Chuyển quyền sở hữu ba triệu cổ phiếu FPT

Chủ Nhật, 14/04/2019, 10:35:36
 Font Size:     |        Print
 

NDĐT - Ngày 14-4, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cho biết, VSD đã chuyển quyền sở hữu ba triệu cổ phiếu FPT cho các nhà đầu tư.

Căn cứ công văn số 2263/UBCK-PTTT ngày 8-4-2019 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và hồ sơ chuyển quyền sở hữu chứng khoán FPT, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo đã thực hiện chuyển quyền sở hữu cổ phiếu FPT như sau:

STT

Họ và tên bên CQSH

Họ tên bên nhận CQSH

Số lượng chứng khoán

1

JPMorgan Vietnam Opportunities Fund

Vietnam Growth Stock Income Mother Fund

3.000.000

Tổng

3.000.000

Ngày hiệu lực chuyển quyền: 12-4-2019.

* Căn cứ công văn số 162/2019/CV/XMC ngày 10-4-2019 của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai về việc chưa thực hiện đăng ký giao dịch cổ phiếu XMC trên sàn Upcom, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo như sau:

Theo nội dung tại công văn nêu trên, căn cứ tình hình thực tế về việc chuẩn bị hồ sơ giao dịch, Công ty chưa thể hoàn thiện các thủ tục để giao dịch chứng khoán trên sàn giao dịch Upcom như kế hoạch đã thông báo. Vì vậy, Công ty đề nghị VSD tiếp tục thực hiện chuyển quyền sở hữu chứng khoán cho các cổ đông và các nhà đầu tư của Công ty theo quy định tại Quy chế chuyển quyền sở hữu chứng khoán của Công ty đại chúng đã đăng ký tại VSD nhưng chưa, không niêm yết, đăng ký giao dịch trên Sở Giao dịch chứng khoán ban hành kèm theo Quyết định số 56/QĐ-UBCK ngày 31-1-2013 của Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước để đảm bảo quyền lợi cho các cổ đông.

Kể từ ngày 12-4-2019, VSD tiếp tục nhận hồ sơ chuyển quyền sở hữu chứng khoán XMC theo quy định tại Quy chế nêu trên.

VSD thông báo để các Thành viên lưu ký biết và thông báo cho nhà đầu tư lưu ký cổ phiếu XMC tại Thành viên lưu ký.

H.T

Chia sẻ