Ðằng sau một lời nhận lỗi

Thứ Tư, 03/11/2010, 01:10:00
 Font Size:     |        Print

Nhà vua đó nói với quần thần: 'Trăm việc không làm được là tội ở ta, dùng người không đúng là tội ở ta'.

Một ông nói: 'Làm người đứng đầu thì phải như thế chứ không đổ vấy cho tập thể, cho người khác; sòng phẳng và có trách nhiệm như thế thì chỉ tăng thêm uy tín, cho nên câu nói đó mới được ghi trong sử sách để những người có trách nhiệm cao thấp đời sau noi theo'.

Một ông khác nói: 'Ðúng là như thế, nhưng sau khi nhận lỗi mà có những lỗi lớn như thế thì không thấy nhà viết sử ghi ông vua ấy tự xử như thế nào, không khéo lại chỉ nhận qua quéo cho xong chuyện!'.

Các vị sống đời nay làm sao biết thời xưa ai dám xử vua, nhưng ghi vào sử sách cũng là một bản án muôn đời.

Nhân Nghĩa
Theo: