Yêu cầu cấp bách và lâu dài

Thứ Năm, 03/05/2018, 08:52:45
 Font Size:     |        Print

Liên tiếp các vụ đại án liên quan tham nhũng và lạm dụng quyền lực trong công tác cán bộ được phát hiện, đưa ra xét xử trong thời gian gần đây với nhiều người phạm tội từng giữ chức vụ cao đã cho thấy quyết tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và cả hệ thống chính trị kiên quyết vào cuộc xử lý những cán bộ thoái hóa, biến chất để lấy lại niềm tin của nhân dân vào vai trò lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của Nhà nước.

Nhìn lại quá trình hơn 30 năm tiến hành công cuộc đổi mới, chúng ta có quyền tự hào với những thành tựu kinh tế - xã hội nổi bật. Đất nước từ tình trạng kém phát triển trở thành nước có mức thu nhập trung bình. Đời sống nhân dân được cải thiện rõ rệt. Vị thế của nước ta trên trường quốc tế được củng cố vững chắc, v.v.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả khả quan có thể nhận biết trực tiếp, công cuộc phát triển đất nước trong thời kỳ mới với mặt trái của cơ chế thị trường đã làm một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên tự diễn biến và chuyển hóa theo chiều hướng tiêu cực. Tình trạng tham ô, tham nhũng xảy ra ở nhiều ngành, lĩnh vực, địa phương với mức độ ngày càng trầm trọng và thủ đoạn tinh vi càng khiến cho cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng gặp muôn vàn khó khăn, thử thách.

Quyết tâm làm trong sạch đội ngũ cán bộ, đảng viên là điều mà toàn Đảng, toàn dân ta luôn trăn trở thời gian qua đã được cụ thể hóa bằng nhiều nghị quyết, chỉ thị tạo khung khổ pháp lý đồng bộ, giúp minh bạch hóa công tác đào tạo, đánh giá, tuyển chọn, bổ nhiệm và sử dụng cán bộ, đồng thời ngăn chặn tình trạng lạm dụng quyền lực, tha hóa quyền lực. Những công cụ pháp lý ấy chính là những “kính chiếu yêu” hiệu quả, giúp phát hiện và xử lý những cán bộ thoái hóa, biến chất, làm trong sạch Đảng.

Thời nào cũng vậy, đội ngũ cán bộ lãnh đạo, nhất là cán bộ cấp chiến lược luôn là tấm gương để quần chúng noi theo. Những cán bộ có tâm, có tầm, có tài luôn là trung tâm của sự đoàn kết, nhất trí, tạo động lực cho sự phát triển. Lựa chọn được đội ngũ cán bộ “vừa hồng, vừa chuyên” trong khi cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang diễn ra như vũ bão hiện nay là đòi hỏi cấp thiết để đưa đất nước tiến lên ngang tầm thời đại. Đó cũng là yêu cầu và đòi hỏi của thực tiễn đặt ra làm sao phải đổi mới công tác cán bộ để có được đội ngũ cán bộ vừa có tâm, có tầm, có tài đáp ứng nhiệm vụ trong tình hình mới.

THANH PHƯƠNG

Chia sẻ