Sáng mãi tinh thần Tháng Tám

Thứ Bảy, 18/08/2018, 12:59:47
 Font Size:     |        Print

Năm nay là vừa tròn 73 năm chúng ta kỷ niệm Cách mạng Tháng Tám thành công. 73 năm đã trôi qua, biết bao sự kiện, biến cố lớn xảy ra trong nước và trên thế giới. Càng nhìn lại, càng thấy sự vĩ đại của Ðảng, của nhân dân ta dưới sự lãnh đạo thiên tài của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu trước những thời khắc quyết định và đòi hỏi cấp bách của lịch sử.

Có thể nói, ý nghĩa to lớn và sâu sắc nhất của cuộc Cách mạng Tháng Tám là việc Ðảng Cộng sản Việt Nam mới thành lập được 15 năm với gần năm nghìn đảng viên đã lãnh đạo nhân dân tiến hành cách mạng thành công, lập nên nhà nước công - nông đầu tiên ở Ðông - Nam châu Á. Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa khai sinh ngày 2-9-1945 đã phá tan xiềng xích thực dân, phong kiến, mở ra kỷ nguyên mới của độc lập, tự do, hạnh phúc. Từ thân phận người dân một nước thuộc địa, nửa phong kiến, dưới ánh sáng sao Tháng Tám, người dân Việt Nam trong không khí tưng bừng đón chào nền độc lập đã tiến hành cuộc kháng chiến trường kỳ kéo dài 30 năm và đánh thắng hai đế quốc to, mở đầu bằng Chiến thắng Ðiện Biên lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu và kết thúc bằng Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử giải phóng hoàn toàn miền nam, thống nhất đất nước.

Ðất nước sạch bóng quân thù, cả nước lại bắt tay tiến hành công cuộc xây dựng và đổi mới kéo dài hơn 30 năm và đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử.

Từ những thành công và cả những thất bại trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước suốt 73 năm qua, chúng ta có thể rút ra nhiều bài học quý khi đang sống trong một thời kỳ mới với những diễn biến phức tạp, khó đoán định trên phạm vi toàn thế giới. Ðó là bài học về niềm tin và sức mạnh của nhân dân. Trải qua các giai đoạn khác nhau, những người cộng sản kiên trung đã luôn sống, chiến đấu và lao động quên mình vì độc lập dân tộc, vì hạnh phúc của nhân dân. Họ đã tô thắm truyền thống của những người đảng viên gương mẫu, dám hy sinh vì sự nghiệp chung, là hình mẫu để nhân dân tin tưởng, noi theo. Họ hiểu nhân dân là cội nguồn của sức mạnh vô địch, là chủ thể của mọi chiến thắng. Bài học về sự đoàn kết, nhất trí, đồng lòng sẽ giúp chúng ta tạo nên sức mạnh. Bài học về lòng yêu nước và giáo dục lòng yêu nước để các thế hệ tiếp nối mãi hiểu, trân trọng và có trách nhiệm giữ gìn truyền thống quý báu, tốt đẹp đó.

THANH PHƯƠNG