Một đợt sinh hoạt chính trị mang ý nghĩa xã hội rộng lớn

Thứ Ba, 26/03/2013, 02:54:00
 Font Size:     |        Print
 
Các tầng lớp nhân dân ta ở trong nước và ngoài nước đã và đang hưởng ứng tích cực việc đóng góp ý kiến vào nội dung sửa đổi Hiến pháp năm 1992 với nhận thức chính trị sâu sắc Hiến pháp là đạo luật cơ bản của một quốc gia độc lập, có chủ quyền, thể hiện cao nhất ý chí và nguyện vọng của nhân dân trong việc khẳng định những thành quả của đất nước trong chặng đường lịch sử đã qua, xác định những nhiệm vụ trọng tâm của cả dân tộc ta trong thời lịch sử mới.

Kể từ bản Hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa ra đời năm 1946, chúng ta đã trải qua ba lần sửa đổi, bổ sung vào các năm 1959, 1980 và 1992. Qua mỗi lần sửa đổi, bổ sung, công cuộc xây dựng, phát triển đất nước lại đạt thêm những thành tựu mới; đồng thời thực tiễn đời sống xã hội hôm nay đang đặt ra những yêu cầu mới, đòi hỏi một đạo luật cơ bản phải được chỉnh sửa nhằm phục vụ đắc lực nhiệm vụ chính trị quan trọng của nhân dân ta trong thời kỳ hội nhập và phát triển. Bản dự thảo lần này gồm 11 chương với 124 điều, đề cập toàn diện chế độ chính trị; quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân; chế độ kinh tế - xã hội; cơ cấu, nhiệm vụ của các cơ quan quyền lực trong bộ máy nhà nước; đường lối đối ngoại; chức năng, nhiệm vụ lực lượng vũ trang nhân dân... Qua các đợt tổ chức lấy ý kiến đóng góp của nhân dân thông qua Mặt trận Tổ quốc các cấp, qua các cuộc tọa đàm, hội thảo khoa học ở nhiều cơ quan, đơn vị, trường học, viện nghiên cứu, các hội chính trị, xã hội, nghề nghiệp...; đặc biệt qua phản ánh của hệ thống thông tin đại chúng..., chúng ta vui mừng nhận thấy, những ý kiến đóng góp vào bản dự thảo với rất nhiều nội dung phong phú, toàn diện, sâu sắc, thiết thực, thể hiện sinh động ý thức chính trị, trách nhiệm và nghĩa vụ công dân đối với một văn bản có ý nghĩa quyết định sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước ta trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, tăng cường hội nhập quốc tế, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa thân yêu.

Qua những ý kiến bước đầu, hầu hết đều bày tỏ sự đồng tình với các nội dung cần sửa đổi, bổ sung, trong đó có Điều 4 đề cập vai trò, vị trí, trách nhiệm của Đảng Cộng sản Việt Nam. Thực tiễn hơn 80 năm tồn tại và phát triển của Đảng, đông đảo nhân dân ta thừa nhận Đảng Cộng sản Việt Nam là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội; là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của các cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc. Đảng cũng là người khởi xướng và lãnh đạo công cuộc đổi mới, hội nhập quốc tế - một sự nghiệp vô cùng gian khó, nhưng đã nhận được sự đồng tình hưởng ứng sâu rộng của nhân dân ta, và thu được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Đó là sự thật hùng hồn, là cơ sở khoa học và thực tiễn khẳng định vai trò, vị trí của Đảng ta “là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội”- như đã ghi trong Dự thảo sửa đổi Hiến pháp lần này.

Các vấn đề về chế độ sở hữu đất đai; xây dựng và phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; mối quan hệ giữa các cơ quan lập pháp, hành pháp, tư pháp; đường lối đối ngoại, v.v. cũng có khá nhiều ý kiến bàn góp. Chúng ta lắng nghe, tiếp thu với tinh thần trân trọng, cầu thị, cởi mở, phát huy tối đa dân chủ để nhận được những ý kiến đề cập nhiều chiều, nhiều khía cạnh. Những ý kiến thiếu tinh thần xây dựng, thậm chí cực đoan, phủ nhận sạch trơn hoặc bóp méo sự thật, đi ngược lại lợi ích của dân tộc, của đất nước, cần được đối thoại, tranh luận, làm sáng rõ chân lý.

Thời gian lấy ý kiến góp ý bản Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 còn dài. Với ý thức chính trị và trách nhiệm công dân; với lòng yêu nước chân chính và sự tâm huyết với Đảng, với dân, đợt sinh hoạt chính trị rộng lớn này sẽ tạo ra động lực tinh thần mới, sự đồng thuận xã hội cao trên cơ sở phát huy cao nhất quyền lực của nhân dân trong quá trình bàn thảo dân chủ để quyết định những vấn đề hệ trọng của đất nước ta.

HỒNG VINH
Theo:

Chia sẻ