“Xây lầu thắng lợi trên nền nhân dân"!

Thứ Hai, 19/08/2013, 02:44:17
 Font Size:     |        Print
 

Mít-tinh tổng khởi nghĩa ở Quảng trường Nhà hát Lớn Hà Nội 19-8-1945. Ảnh: TL

Đó là câu đúc kết của Chủ tịch Hồ Chí Minh sau ngày nhân dân ta theo Đảng vùng lên làm cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945, lật đổ ách thống trị gần một trăm năm của bọn thực dân, phong kiến, giành chính quyền về tay nhân dân trong cả nước.

Là người đứng đầu Đảng và Nhà nước, hơn ai hết, Bác Hồ thấu hiểu một luận điểm quan trọng của Lê-nin: giành chính quyền đã khó, giữ chính quyền càng khó bội lần! Trước nạn thù trong, giặc ngoài mưu toan bóp nát chính quyền cách mạng non trẻ, chỉ sau một ngày đọc Tuyên ngôn độc lập, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chủ trì phiên họp đầu tiên của Chính phủ lâm thời để thảo luận và thông qua sáu nhiệm vụ cấp bách, trong đó đặt lên hàng đầu nhiệm vụ diệt giặc đói song hành với diệt giặc dốt. Chủ trương hợp lòng dân đó, ngay lập tức được các tầng lớp nhân dân hưởng ứng, hăng hái thực thi, sáng tạo hàng loạt phong trào cách mạng lay động trẻ, già, trai, gái, như “Tuần lễ vàng”, “Hũ gạo chống đói”, “Bình dân học vụ”, “Lương giáo đoàn kết”... Chính Bác tự nguyện mỗi tuần nhịn ăn một bữa và hiến cả tháng lương góp vào công quỹ. Việc làm của Bác thật sự khơi gợi lòng yêu nước của toàn dân, kể cả một số địa chủ, phú nông, nhà tư sản, quan lại một thời phục vụ triều đình nhà Nguyễn..., đều tự tâm hiến dâng tài sản, tài năng và tự giác tham gia sự nghiệp kiến quốc. Sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc đã được khơi nguồn mạnh mẽ, thôi thúc “người lên như nước vỗ bờ” để “Việt Nam từ máu lửa/ Rũ bùn đứng dậy sáng lòa” (Thơ Nguyễn Đình Thi).

Bằng sự trải nghiệm sâu sắc kể từ khi chuẩn bị thành lập Đảng mác-xít chân chính để lãnh đạo nhân dân tiến hành cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, đến lúc chỉ đạo cuộc kháng chiến chống thực dân, đế quốc, Bác Hồ luôn nhấn mạnh: phải dựa vào nhân dân để thực thi công cuộc kháng chiến kiến quốc vì dân là chủ, dân là gốc của sự nghiệp giữ nước và dựng nước. Tháng 10-1947, khi cuộc kháng chiến từ giai đoạn phòng ngự chuyển sang cầm cự để chuẩn bị tổng phản công, Bác Hồ lại căn dặn: “Bao nhiêu quyền hành, lực lượng đều ở nơi dân”, vì vậy “nếu dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”. Từ đó, Bác lại nêu lên một chân lý: “Trong bầu trời không gì quý bằng nhân dân”.

Thấm nhuần lời Bác dạy, cả nước ta bừng lên hàng loạt phong trào thi đua yêu nước với khí thế “người người thi đua, ngành ngành thi đua”, tạo nên sức mạnh dời non lấp biển, làm xoay chuyển cục diện cách mạng. Từ chỗ kẻ thù ngạo mạn coi ta là “châu chấu đá voi”, đến lúc “voi đã bị lòi ruột” do sức mạnh tinh thần, trí tuệ của cả dân tộc ta đã được huy động đến đỉnh cao. Đây chính là cội nguồn làm nên thắng lợi vĩ đại trong các cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc của dân tộc ta.

Đất nước bước vào đổi mới và hội nhập quốc tế theo chiều sâu, đan xen cả thời cơ và thách thức, thuận lợi và khó khăn. Mỗi người Việt Nam yêu nước, thương nòi càng suy ngẫm sâu xa lời căn dặn của Bác: một đảng, một con người hôm qua là anh hùng, nhưng hôm nay sẽ không được nhân dân kính trọng, nếu tự mình thoái hóa, biến chất, sa vào chủ nghĩa cá nhân. Vì vậy, những giải pháp nêu trong Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng vừa qua, là thể hiện quyết tâm của Trung ương Đảng thực hiện tư tưởng chỉ đạo sâu xa ấy của Bác. Đã tròn một năm thực hiện Nghị quyết có tầm quan trọng đặc biệt này, các tầng lớp nhân dân ta mong mỏi từng cấp ủy đảng không “đánh trống bỏ dùi”, cần tiếp tục hành động quyết liệt hơn, hiệu quả hơn.

Suy cho cùng, cội nguồn làm nên thành công của một Đảng cầm quyền - đó là lắng nghe nguyện vọng chính đáng của nhân dân; khi đề ra mỗi chủ trương, chính sách đều xuất phát từ dân, vì dân- đúng như lời Bác dạy:

Gốc có vững, cây mới bền

Xây lầu thắng lợi trên nền nhân dân!

Suy cho cùng, cội nguồn làm nên thành công của một Đảng cầm quyền - đó là lắng nghe nguyện vọng chính đáng của nhân dân.

 

HỒNG VINH