Thí điểm thi tuyển một số chức danh công chức lãnh đạo, quản lý

Thứ Năm, 01/03/2018, 15:30:13
 Font Size:     |        Print

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Ðức Chung vừa ký ban hành Kế hoạch số 52/KH-UBND ngày 26-2-2018 triển khai thực hiện "Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị 2018".

Theo kế hoạch này, trong năm nay, thành phố yêu cầu các đơn vị thực hiện bảy nội dung, trong đó trọng tâm là tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Cụ thể, đối với cơ quan hành chính, thành phố giao Sở Nội vụ phối hợp Ban Tổ chức Thành ủy nghiên cứu xây dựng Ðề án triển khai thí điểm quản lý theo mô hình chính quyền đô thị, tiếp tục rà soát, điều chỉnh, sắp xếp tổ chức bộ máy các cơ quan chuyên môn thuộc thành phố. Ðôn đốc các đơn vị tiếp tục xây dựng, hoàn thiện quy chế làm việc, quy trình giải quyết công việc, đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC), rút ngắn thời gian giải quyết TTHC, ứng dụng công nghệ thông tin vào giải quyết TTHC để phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn.

Xây dựng Ðề án thí điểm thi tuyển một số chức danh công chức lãnh đạo, quản lý thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của UBND thành phố, hoàn thành Ðề án trước ngày 30-9; triển khai Ðề án trước ngày 31-12. Thí điểm các mô hình mới về tổ chức, kiêm nhiệm một số chức danh lãnh đạo, quản lý phù hợp đặc điểm, tình hình của thành phố; thực hiện nghiêm các quy định về số lượng biên chế tối thiểu, số lượng lãnh đạo cấp phó tối đa.

Ðối với các tổ chức sự nghiệp công, thành phố giao Sở Nội vụ tham mưu UBND thành phố và tổ chức thực hiện hiệu quả các phương án sắp xếp tinh giản các đơn vị sự nghiệp. Trên cơ sở các quy định của pháp luật về tiêu chí phân loại, điều kiện thành lập, sáp nhập, hợp nhất, giải thể các đơn vị sự nghiệp công lập, thực hiện sắp xếp, tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập của từng ngành, lĩnh vực.

Cùng với đó, thành phố tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, xác định rõ trách nhiệm người đứng đầu; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức từ thành phố đến cơ sở có thái độ giao tiếp, ứng xử chuẩn mực; có năng lực và tính chuyên nghiệp cao trong thực thi công vụ, nhiệm vụ được giao. Tăng cường công tác giám sát, thanh tra, kiểm tra công vụ; chú trọng kiểm tra chuyên đề, đột xuất. Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện các cơ chế, chính sách về quản lý kinh tế, xây dựng đô thị, văn hóa - xã hội, an ninh - quốc phòng. Bám sát, tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương; của các cấp ủy đảng, vai trò của HÐND các cấp, phối hợp chặt chẽ với Ủy ban MTTQ, thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở. Ðẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, tạo sự đồng thuận, ủng hộ và tham gia của cộng đồng đối với hoạt động quản lý, điều hành của các cấp chính quyền thành phố.

PV

Chia sẻ