Tăng tính tự chủ đối với các đơn vị sự nghiệp công lập

Thứ Hai, 12/03/2018, 15:12:45
 Font Size:     |        Print

Hà Nội là một trong những địa phương đầu tiên thực hiện và thực hiện tốt Nghị quyết 39-NQ/TW của Bộ Chính trị về tinh giản đội ngũ, giảm đầu mối, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của bộ máy. Để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác này, trong năm 2018, thành phố phấn đấu giảm 2,5% số biên chế công chức so với biên chế giao năm 2015, tập trung chuyển mạnh các đơn vị sự nghiệp công lập sang tự chủ, giúp cơ sở giảm chi ngân sách, giảm biên chế.

Theo Giám đốc Sở Nội vụ Trần Huy Sáng, trong năm nay, Hà Nội sẽ đẩy mạnh việc chuyển đổi các đơn vị sự nghiệp công lập sang mô hình tự chủ hoàn toàn. Thành phố yêu cầu các đơn vị giáo dục chuyên nghiệp, đơn vị y tế tuyến thành phố đăng ký trong năm 2018 chuyển sang tự chủ. Đồng thời, giao các quận, huyện thực hiện chuyển đổi sang mô hình tự chủ đối với các trường chất lượng cao, ban quản lý các chợ.

Tuy nhiên, theo đánh giá của các cơ quan chức năng, tiến độ thực hiện tự chủ trên địa bàn thành phố vẫn chậm, có nơi còn tư duy ỷ lại, trông chờ bao cấp. Toàn thành phố hiện mới có hơn 200 đơn vị đăng ký tới năm 2021 sẽ thực hiện tự chủ chi thường xuyên, với gần 16.300 biên chế. Ngoài ra, có mười đơn vị đăng ký tự chủ cả chi thường xuyên và chi đầu tư, không cần ngân sách thành phố hỗ trợ (gồm 899 biên chế). Con số này là quá ít ỏi so với gần 3.000 đơn vị sự nghiệp được giao quyền tự chủ trên địa bàn.

Để khắc phục tình hình này, mới đây, Thành ủy Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 72-KH/TU thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW "Về việc tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập". Trong đó, nhấn mạnh yêu cầu cơ cấu lại hoặc giải thể các đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động không hiệu quả, đẩy mạnh xã hội hóa, chuyển các đơn vị sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác đủ điều kiện chuyển thành công ty cổ phần (trừ các bệnh viện và trường học). Các đơn vị sự nghiệp công lập đủ điều kiện sẽ chuyển sang cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm, hạch toán như doanh nghiệp.

Thành ủy chỉ đạo kiên quyết chuyển sang cơ chế tự bảo đảm hoàn toàn về tài chính đối với nhóm các đơn vị sự nghiệp công lập cung cấp các dịch vụ sự nghiệp công có khả năng xã hội hóa cao, trên cơ sở Nhà nước thực hiện lộ trình bảo đảm kinh phí hoạt động có thời hạn. Đồng thời, thực hiện nghiêm việc đánh giá, phân loại viên chức hằng năm theo quy định hiện hành để đưa ra khỏi đội ngũ những người hai năm liên tiếp không hoàn thành nhiệm vụ. Xây dựng cơ chế, chính sách đủ mạnh để tạo điều kiện thuận lợi, khuyến khích việc tự nguyện tinh giản biên chế.

Chuyển mạnh các đơn vị sự nghiệp công lập sang tự chủ là nội dung được thành phố Hà Nội đặc biệt quan tâm trong tiến trình sắp xếp, kiện toàn, tinh gọn đầu mối gắn với tinh giản biên chế, đồng thời là xu thế tất yếu. Để đạt mục tiêu đến năm 2021 giảm 10% chi thường xuyên cho các đơn vị sự nghiệp công lập, bên cạnh các giải pháp đồng bộ khác, thành phố cần tăng cường đổi mới cơ chế quản lý theo hướng phân cấp, phân quyền, hướng tới trao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm toàn diện cho các đơn vị sự nghiệp công lập, gồm cả về tài chính, thực hiện nhiệm vụ và bộ máy tổ chức, biên chế. Có như vậy, mục tiêu tinh giản biên chế và giảm chi thường xuyên mới có thể thực hiện thành công.

Đà Đông

Chia sẻ