Phát triển kinh tế - xã hội vùng núi phía bắc

Chủ Nhật, 11/08/2019, 03:09:47

Tại TP Tuyên Quang, Bộ Kế hoạch và Ðầu tư đã tổ chức Hội nghị xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội (KTXH) và đầu tư công năm 2020 vùng núi phía bắc với sự tham dự của đại diện các bộ, ngành và 14 tỉnh trung du, miền núi phía bắc.

Theo báo cáo của các địa phương, trong sáu tháng đầu năm nay, tốc độ tăng trưởng GRDP của vùng đạt 7,6%, cao hơn bình quân cả nước (6,76%); thu ngân sách đạt gần 30 nghìn tỷ đồng, tổng vốn đầu tư phát triển đạt hơn 76 nghìn tỷ đồng,... Trong năm 2020, các tỉnh tiếp tục thực hiện cơ cấu lại ngành kinh tế và đổi mới mô hình tăng trưởng; đẩy mạnh cải cách hành chính; thực hiện tốt an sinh xã hội, bảo vệ môi trường và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ phát triển KTXH. Toàn vùng phấn đấu tăng trưởng GRDP khoảng 9%; thu nhập bình quân đầu người 48,72 triệu đồng/năm; thu ngân sách đạt 64.138 tỷ đồng; tổng vốn đầu tư toàn xã hội khoảng 321.296 tỷ đồng; giảm 2,74% tỷ lệ hộ nghèo…

PV