[Infographic] 10 năm Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”

Thứ Hai, 12/08/2019, 15:18:45
[Infographic] 10 năm Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”

XUÂN BÁCH, ĐỒ HỌA: ĐỨC TRUNG