Phê duyệt Nhiệm vụ lập Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia

Thứ Hai, 07/10/2019, 03:23:25

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Nhiệm vụ lập Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Mục tiêu lập quy hoạch phát triển điện lực nhằm dự báo nhu cầu tiêu thụ điện giai đoạn 2021 - 2030, có xét đến năm 2045; nghiên cứu các phương án phát triển nguồn và lưới điện, lựa chọn phương án có chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật tốt và có tính khả thi cao, bảo đảm cung cấp điện an toàn liên tục; đánh giá về tác động môi trường và lập Báo cáo môi trường chiến lược trong phát triển điện lực; nghiên cứu đề xuất các giải pháp chủ yếu về cơ chế, chính sách phát triển ngành điện, tổ chức thực hiện quy hoạch, bảo đảm phát triển bền vững ngành điện...

Thời hạn thực hiện lập quy hoạch là 12 tháng, kể từ khi Nhiệm vụ Quy hoạch điện VIII được phê duyệt và lựa chọn xong đơn vị tư vấn. Nguyên tắc lập quy hoạch phải bảo đảm phát triển cân đối giữa các vùng, miền, cân đối giữa nguồn và phụ tải; ưu tiên phát triển hợp lý nguồn điện sử dụng năng lượng tái tạo; sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả; phát triển lưới điện hiện đại, thông minh và lưới điện liên kết với các quốc gia láng giềng; phát triển thị trường điện và khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia đầu tư phát triển điện lực; phát triển điện lực thích ứng với biến đổi khí hậu, bảo đảm sự phát triển bền vững và phù hợp với chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh.

PV