Mở rộng đối tượng tiếp cận vốn cho đồng bào dân tộc thiểu số

Thứ Năm, 09/01/2020, 17:42:46

NDĐT - Ngày 9-1, tại Hà Nội, Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) đã có cuộc trao đổi với báo giới chung quanh kết quả hoạt động năm 2019 và định hướng giải pháp năm 2020 nhằm tăng khả năng tiếp cận vốn chính sách ưu đãi cho các đối tượng, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Mở rộng đối tượng tiếp cận vốn cho đồng bào dân tộc thiểu số

Phó Tổng giám đốc NHCSXH Trần Lan Phương phát biểu tại cuộc họp báo

5 năm, nguồn vốn địa phương ủy thác tăng hơn 12.000 tỷ đồng

Theo Phó Tổng Giám đốc NHCSXH Trần Lan Phương, 2019 là năm mà NHCSXH có doanh số cho vay lớn nhất từ trước tới nay, đạt 72.814 tỷ đồng, tăng hơn 10.735 tỷ đồng so với năm 2018. Nguồn vốn tín dụng chính sách đã được đầu tư đến 100% xã, phường, thị trấn trên cả nước, trong đó, tập trung ưu tiên cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, các xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng đặc biệt khó khăn, vùng sâu, vùng xa, biên giới... Nguồn vốn tín dụng chính sách đã giúp cho gần 2,2 triệu lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn; hơn 266 nghìn lao động có việc làm; hơn 36 nghìn HSSV có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn học tập; hơn 1,2 triệu công trình cung cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; gần 20 nghìn căn nhà ở cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách. Đến hết năm 2019, tổng dư nợ của NHCSXH đạt 206.805 tỷ đồng, tăng gần 19.013 tỷ đồng so với 31-12-2018, với hơn 6,5 triệu hộ đang có dư nợ.

Năm 2019 cũng là năm thứ 5 triển khai thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22-11-2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội. Kể từ khi thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW đến nay, nguồn vốn địa phương ủy thác sang NHCSXH tăng 11.610 tỷ đồng, riêng năm 2019 tăng 3.634 tỷ đồng so với cuối năm 2018, đưa tổng nguồn vốn ủy thác của địa phương đến nay đạt 15.443 tỷ đồng. “Nếu như 12 năm kể từ khi thành lập, nguồn vốn địa phương ủy thác sang NHCSXH chưa đến 4.000 tỷ đồng, thì trong 5 năm thực hiện Chỉ thị 40-CT/TW, nguồn vốn này tăng hơn 12.000 tỷ đồng, kịp thời đáp ứng nhu cầu vay vốn ưu đãi của người nghèo và các đối tượng chính sách tại địa phương” – bà Trần Lan Phương cho biết.

Đổi mới, mở rộng chính sách tín dụng ưu đãi

Hiện nay, để bảo đảm có đủ nguồn vốn thực hiện các chương trình tín dụng chính sách, NHCSXH đã thực hiện nhiều giải pháp về công tác nguồn vốn, trong đó tăng cường huy động tiền gửi từ các tổ chức và cá nhân tại trụ sở NHCSXH, cũng như huy động tiền gửi tiết kiệm tại Điểm giao dịch xã, tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp, các chủ đầu tư trong và ngoài nước chuyển vốn ủy thác sang NHCSXH để cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác…

NHCSXH cũng đã tích cực thu hồi tốt nợ đến hạn của các chương trình để thực hiện cho vay quay vòng, với số tiền 54.071 tỷ đồng, tăng hơn 8.183 tỷ đồng so với năm 2018, bằng 74% doanh số cho vay. Cùng với việc đẩy mạnh giải ngân các chương trình tín dụng chính sách, NHCSXH cũng tiếp tục quan tâm, triển khai đồng bộ các giải pháp củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng. Đến 31-12-2019, nợ quá hạn và nợ khoanh là 1.435 tỷ đồng, chỉ chiếm 0,69% tổng dư nợ.

Năm 2020 là năm cuối thực hiện Chiến lược phát triển NHCSXH giai đoạn 2011 – 2020. “NHCSXH đặt nhiệm vụ thực hiện tốt kế hoạch tín dụng được Thủ tướng Chính phủ giao, tập trung ưu tiên cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, các xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng đặc biệt khó khăn, vùng sâu, vùng xa, biên giới, vùng có thiệt hại về thiên tai; gắn với các chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới”, bà Trần Lan Phương cho biết. Đặc biệt, NHCSXH cũng sẽ tiếp tục chủ động tham mưu, triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách mới phù hợp và bảo đảm đúng quy định. Trong đó, bám sát chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các bộ, ngành có liên quan triển khai Nghị quyết số 88/2019/QH14 ngày 18-11-2019 của Quốc hội về phê duyệt đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, trọng tâm là đổi mới và mở rộng chính sách tín dụng theo hướng tăng định mức, mở rộng đối tượng được vay đến các dự án sản xuất, kinh doanh tạo sinh kế cho đồng bào dân tộc thiểu số.

HỒNG ANH