Ðiều chỉnh kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách T.Ư

Thứ Sáu, 07/02/2020, 01:36:16

Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách T.Ư giai đoạn 2016 - 2020 và giao kế hoạch đầu tư vốn nước ngoài nguồn ngân sách T.Ư năm 2019 của các bộ, ngành và địa phương.

Theo đó, điều chỉnh giảm hơn 261 tỷ đồng của các dự án đã được giao kế hoạch và điều chỉnh tăng hơn 515 tỷ đồng cho các dự án trong nội bộ của bộ, ngành và địa phương. Ðồng thời, tăng hơn 1.940 tỷ đồng từ nguồn dự phòng 10% vốn ngân sách trung ương tại các bộ, ngành và địa phương; giao bổ sung gần 1.863 tỷ đồng từ nguồn dự phòng chung kế hoạch đầu tư trung hạn cho Bộ Quốc phòng, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Quản lý Khu công nghệ cao Hòa Lạc.

Ngoài ra, giảm hơn 4.812 tỷ đồng kế hoạch đầu tư vốn nước ngoài nguồn ngân sách T.Ư năm 2019 của các bộ, ngành, địa phương, trong đó: Bộ Giao thông vận tải gần 3.167 tỷ đồng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hơn 371 tỷ đồng, Bộ Giáo dục và Ðào tạo hơn 490 tỷ đồng… Bộ trưởng Kế hoạch và Ðầu tư căn cứ danh mục dự án và vốn nêu trên, quyết định giao cho các bộ, ngành, địa phương chi tiết danh mục và kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện.

PV