Trưng bày tấm bản đồ: Hoàng Triều trực tỉnh địa dư toàn đồ

Thứ Hai, 11/03/2013, 17:00:00