Phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Kiên Giang
 Phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Kiên Giang

Phó Thủ tướng Trịnh Ðình Dũng đã ký Quyết định 620/QÐ-TTg phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Kiên Giang thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Ðây là công cụ pháp lý để lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý toàn diện, thống nhất trong phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, hội nhập, đối ngoại trên địa bàn tỉnh; là căn cứ để hoạch định chính sách, xây dựng kế hoạch đầu tư và kiến tạo động lực phát triển sản xuất, kinh doanh, an sinh xã hội. Phấn đấu đến năm 2030, đưa Kiên Giang thành tỉnh thuộc nhóm dẫn đầu, có khả năng tự chủ ngân sách, là động lực tăng trưởng mạnh của vùng đồng bằng sông Cửu Long và cả nước. Ðồng thời, cụ thể hóa quy hoạch tổng thể quốc gia, các quy hoạch ngành quốc gia, quy hoạch vùng đồng bằng sông Cửu Long ở cấp tỉnh về không gian các hoạt động kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, hệ thống đô thị và phân bố dân cư nông thôn, kết cấu hạ tầng, phân bổ đất đai,...

Bổ sung Khu kinh tế Quảng Yên vào Quy hoạch các khu kinh tế ven biển
 Bổ sung Khu kinh tế Quảng Yên vào Quy hoạch các khu kinh tế ven biển

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt bổ sung quy hoạch Khu kinh tế (KKT) ven biển Quảng Yên (Quảng Ninh) vào Quy hoạch phát triển các KKT ven biển ở Việt Nam đến năm 2020 với quy mô hơn 13.300 ha.

Chính sách mới - Quyết định mới
Chính sách mới - Quyết định mới

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 54/2020/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 127/2015/NĐ-CP ngày 14-12-2015 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động thanh tra ngành công thương.

Quy định về đầu tư xây dựng và kinh doanh sân gôn
Quy định về đầu tư xây dựng và kinh doanh sân gôn

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 52/2020/NĐ-CP về đầu tư xây dựng và kinh doanh sân gôn.

Chính sách mới - Quyết định mới
Chính sách mới - Quyết định mới

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 51/2020/NÐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 14/2014/NÐ-CP ngày 26-2-2014 quy định chi tiết thi hành Luật Ðiện lực về an toàn điện. Cụ thể, sửa đổi Ðiều 20 của Nghị định số 14/2014/NÐ-CP quy định về bồi thường, hỗ trợ đối với nhà ở, công trình ngoài hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp. Nghị định mới nêu rõ, nhà ở, công trình phục vụ sinh hoạt của hộ gia đình, cá nhân nằm ngoài hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp và thuộc khu vực có cường độ điện trường lớn hơn quy định tại khoản 4 Ðiều 13 Nghị định số 14/2014/NÐ-CP thì chủ sở hữu nhà ở, công trình được bồi thường, hỗ trợ để di dời như đối với nhà ở, công trình phục vụ sinh hoạt nằm trong hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp phải giải tỏa theo quy định của pháp luật về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

Chính sách mới - Quyết định mới
Chính sách mới - Quyết định mới

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 48/2020/NÐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 38/2016/NÐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Khí tượng thủy văn.

Chính sách mới - Quyết định mới
Chính sách mới - Quyết định mới

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 36/2020/NÐ-CP về việc quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản.

Bổ sung điện gió, điện mặt trời vào diện thẩm định cấp giấy hoạt động
 Bổ sung điện gió, điện mặt trời vào diện thẩm định cấp giấy hoạt động

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 12/2020/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Biểu mức thu phí ban hành kèm theo Thông tư số 167/2016/TT-BTC về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy phép hoạt động điện lực.