Quy định mới về họ, hụi, biêu, phường
Quy định mới về họ, hụi, biêu, phường

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 19/2019/NÐ-CP về họ, hụi, biêu, phường. Theo đó, lãi suất trong họ có lãi do các thành viên của dây họ thỏa thuận hoặc do từng thành viên đưa ra để được lĩnh họ tại mỗi kỳ mở họ nhưng không vượt quá 20%/năm của tổng giá trị các phần họ phải góp trừ đi giá trị các phần họ đã góp trên thời gian còn lại của dây họ.

Quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước
Quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 09/2019/NĐ-CP quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước.

Thực hiện quyền, trách nhiệm của đại diện chủ sở hữu nhà nước
Thực hiện quyền, trách nhiệm của đại diện chủ sở hữu nhà nước

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 10/2019/NÐ-CP quy định về thực hiện quyền, trách nhiệm của đại diện chủ sở hữu nhà nước.

Sửa đổi một số quy định đăng ký quốc tịch và đăng ký các quyền đối với tàu bay
Sửa đổi một số quy định đăng ký quốc tịch và đăng ký các quyền đối với tàu bay

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 07/2019/NÐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 68/2015/NÐ-CP ngày 18-8-2015 của Chính phủ quy định đăng ký quốc tịch và đăng ký các quyền đối với tàu bay.

Ứng phó nguy cơ, sự cố hóa học, sinh học, bức xạ và hạt nhân
Ứng phó nguy cơ, sự cố hóa học, sinh học, bức xạ và hạt nhân

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 104/QÐ-TTg về phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia về phòng ngừa, phát hiện và chuẩn bị ứng phó nguy cơ, sự cố hóa học, sinh học, bức xạ và hạt nhân (CBRN) giai đoạn 2019 - 2025.

Quy định về bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử văn hóa
Quy định về bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử văn hóa

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 166/2018/NĐ-CP quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch, dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh.

Công bố Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của bốn pháp lệnh liên quan quy hoạch
Công bố Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của bốn pháp lệnh liên quan quy hoạch

Sáng 4-1, tại Phủ Chủ tịch, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức họp báo công bố Lệnh của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam công bố Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của bốn pháp lệnh liên quan quy hoạch.

Sáu nhóm hành vi bị cấm trên không gian mạng
Sáu nhóm hành vi bị cấm trên không gian mạng

NDĐT - Luật An ninh mạng có hiệu lực từ 1-1-2019. Luật An ninh mạng với bảy chương, 43 điều, quy định về hoạt động bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trên không gian mạng; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Tăng cường tiếp dân, giải quyết kịp thời khiếu nại, tố cáo
Tăng cường tiếp dân, giải quyết kịp thời khiếu nại, tố cáo

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình vừa có ý kiến về kết quả tiếp công dân, xử lý đơn, thư và giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân gửi đến Quốc hội.

Điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài chính
Điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài chính

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 151/2018/NÐ-CP ngày 7-11-2018 sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài chính.