Điện mừng

Thứ Ba, 21/01/2020, 01:53:36

Nhân dịp Ðại hội lần thứ 28 Ðảng Cộng sản Nhật Bản, Ban Chấp hành Trung ương Ðảng ta đã gửi Ðiện mừng tới Ðại hội.

Tại Ðại hội, đồng chí Si-i Ca-dư-ô được bầu lại làm Chủ tịch Ðoàn Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Ðảng Cộng sản Nhật Bản. Ðồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Ðảng, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã gửi Ðiện mừng tới đồng chí Si-i Ca-dư-ô.

* Nhân dịp ông Rô-bớt A-bê-la được bổ nhiệm giữ chức Thủ tướng Man-ta, ngày 20-1-2020, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã gửi điện mừng.