Tạo nguồn phát triển đảng viên ở Củ Chi

Thứ Hai, 02/03/2020, 23:44:13
 Font Size:     |        Print
 

Phong trào tại địa phương là nguồn để lựa chọn quần chúng ưu tú kết nạp Đảng.

Phát triển những quần chúng ưu tú vào hàng ngũ của Đảng luôn được Đảng bộ huyện Củ Chi xác định là một nhiệm vụ then chốt, có vai trò quan trọng trong việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng.

Mặc dù hằng năm Củ Chi là đảng bộ thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu về kết nạp đảng viên, nhưng qua rà soát, tỷ lệ đảng viên mới được kết nạp từ nguồn quần chúng tham gia học lớp cảm tình đảng chỉ chiếm 50%. Tỷ lệ đảng viên được kết nạp Đảng từ giáo viên, nông dân, hội viên phụ nữ, cán bộ trong hệ thống chính trị ấp, khu phố, công an viên, ấp đội còn thấp. Có chi bộ đảng ở ấp, khu phố, hai, ba năm liền không kết nạp đảng viên mới. Từ thực tế nêu trên, Ban Chấp hành Đảng bộ Huyện ban hành Nghị quyết số 12-NQ/HU ngày 12-4-2017 về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng tạo nguồn phát triển đảng viên (gọi tắt là Nghị quyết số 12). Trong đó, tập trung đẩy mạnh công tác tạo nguồn kết nạp đảng viên ở ấp - khu phố gắn với nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ ấp, khu phố, tăng tỷ lệ đảng viên là đoàn viên, hội viên, giáo viên ưu tú, từng bước nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu tổ chức cơ sở đảng.

Trên cơ sở Nghị quyết số 12, các cấp ủy đảng đã triển khai, quán triệt trong đảng bộ, chi bộ nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên trong hệ thống chính trị về công tác kết nạp đảng viên, góp phần nâng cao sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng. Qua đó, các cấp ủy đã ban hành nghị quyết, kế hoạch tạo nguồn kết nạp đảng viên với các giải pháp cụ thể, thiết thực hiệu quả như việc: Thành lập câu lạc bộ cảm tình đảng, tạo điều kiện để đối tượng cảm tình đảng tham gia sinh hoạt tìm hiểu về Đảng Cộng sản Việt Nam; phối hợp nhà trường mở các lớp phổ cập trung học cơ sở giúp cho quần chúng đạt tiêu chuẩn về trình độ học vấn theo quy định của Điều lệ Đảng; phân công các đồng chí trong Ban Chấp hành phụ trách công tác kết nạp đảng viên; phân công đảng viên giúp đỡ quần chúng cảm tình đảng rèn luyện, phấn đấu vào Đảng; thường xuyên nắm tình hình thuận lợi, khó khăn để kịp thời chỉ đạo công tác kết nạp đảng viên. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể thường xuyên quan tâm bồi dưỡng đoàn viên, hội viên phát động và tổ chức các phong trào xây dựng nông thôn mới, qua đó phát hiện lựa chọn những đoàn viên, hội viên ưu tú giới thiệu cho chi bộ xem xét bồi dưỡng đề nghị kết nạp Đảng.

Với cách làm nêu trên cộng với tinh thần nỗ lực, quyết tâm cao của các cấp ủy đảng ở cơ sở và sự nỗ lực, phấn đấu của những quần chúng ưu tú, công tác kết nạp đảng viên của Đảng bộ huyện hằng năm đều vượt chỉ tiêu (đạt từ 106 đến 162%/năm) và nâng dần chất lượng. Hai năm 2018, 2019, Ban Thường vụ Huyện ủy đã xem xét quyết định kết nạp 1.191 đảng viên, nâng tổng số đảng viên của huyện lên hơn 9.000 đảng viên. Trong đó, tỷ lệ đảng viên là giáo viên đạt tỷ lệ 28,4%, đoàn viên đạt 41,5%, công nhân đạt 6%, nông dân 6%, lực lượng dân quân đạt 6,3%, đảng viên là nữ đạt gần 50%. Nhiều chi bộ khắc phục được tình trạng nhiều năm liền không tạo nguồn kết nạp đảng viên.

Tuy vậy, so với chỉ tiêu Nghị quyết số 12 đề ra, tỷ lệ đảng viên đối với thành phần là giáo viên, công nhân, nông dân, lực lượng dân quân vẫn chưa đạt. Để tiếp tục khắc phục hạn chế này, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện yêu cầu tổ chức đảng trong trường học phấn đấu trong năm học, mỗi chi bộ kết nạp từ hai đảng viên trở lên, trong đó ít nhất là một giáo viên. Tiếp tục làm tốt công tác tạo nguồn, bổ sung những quần chúng ưu tú vào danh sách hoặc đưa ra ngoài danh sách cảm tình đảng những quần chúng không đạt tiêu chuẩn. Các câu lạc bộ cảm tình đảng xây dựng chương trình hoạt động, nhất là làm tốt nội dung giáo dục truyền thống cách mạng, lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, lịch sử Đảng bộ huyện, địa phương. Chi bộ cơ sở có định hướng nội dung sinh hoạt và phong trào thi đua của các đoàn thể chính trị - xã hội để qua đó phát hiện những nhân tố tích cực bồi dưỡng kết nạp Đảng.

Bài, ảnh: KIỀU NGÂN

Chia sẻ