Khánh Hòa thi sáng tác chuyện truyền thanh về bình đẳng giới

Thứ Năm, 14/05/2020, 03:58:29

Đề tài tác phẩm dự thi gồm: chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bình đẳng giới; các hoạt động nhằm thúc đẩy bình đẳng giới trong mọi lĩnh vực; phổ biến kiến thức, kỹ năng tự bảo vệ, tự phòng ngừa xâm hại cho phụ nữ và trẻ em gái; ca ngợi các phong tục, tập quán và truyền thống tốt đẹp của dân tộc phù hợp với mục tiêu bình đẳng giới; phê phán các định kiến, quan niệm không phù hợp về vai trò của nam và nữ; biểu dương những mô hình mới, cách làm mới trong lĩnh vực bình đẳng giới, phòng, chống bạo lực…

Mỗi tác phẩm phải được dàn dựng, thu âm, biên tập hoàn chỉnh thành một tác phẩm chuyện truyền thanh, với thời lượng từ năm đến bảy phút. Mỗi cá nhân, tập thể được gửi tham gia tối đa ba tác phẩm.

Ban Tổ chức tiếp nhận tác phẩm dự thi từ ngày 15-6 đến ngày 15-9; tổng kết, trao giải trong tháng 11-2020.

PV