Tư vấn - Đối thoại

Đóng BHXH khi người lao động có hai hợp đồng lao động?

Thứ Hai, 13/08/2018, 01:31:18

Tôi có hợp đồng lao động (HĐLĐ) với một công ty và tham gia BHXH được hơn 5 năm; đến ngày 21-7-2018 tôi có tham gia HĐLĐ với công ty thứ hai nhưng đến hết tháng 12-2018 tôi mới có ý định chấm dứt HĐ với công ty thứ nhất. Cả hai hợp đồng này đều có cam kết về tiền lương và đóng BHXH cho tôi.

Vậy tôi muốn hỏi xử lý việc đóng BHXH trong thời gian lao động trùng với cả hai công ty như thế nào, cả hai cùng đóng BHXH cho tôi có được không? Tháng 7 tôi có 20 ngày đầu làm việc ở công ty cũ và từ ngày 21-7 lại có thêm hợp đồng với công ty mới thì trường hợp phải lựa chọn sẽ tham gia ở đâu?

NGUYỄN THU HÀ (Hà Nội)

Trả lời:

- Khoản 3 Điều 85 Luật BHXH quy định: Người lao động (NLĐ) không làm việc và không hưởng tiền lương từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng thì không đóng BHXH tháng đó. Thời gian này không được tính để hưởng BHXH, trừ trường hợp nghỉ việc hưởng chế độ thai sản.

- Theo Khoản 4 Điều 85 Luật BHXH: NLĐ quy định thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc mà giao kết HĐLĐ với nhiều người sử dụng lao động (SDLĐ) thì chỉ đóng BHXH theo quy định đối với HĐLĐ giao kết đầu tiên.

- Theo Khoản 2 Điều 43 Luật An toàn vệ sinh lao động: Trường hợp NLĐ giao kết HĐLĐ với nhiều người SDLĐ thì người SDLĐ phải đóng BH TNLĐ-BNN theo từng HĐLĐ đã giao kết nếu NLĐ thuộc đối tượng phải tham gia BHXH bắt buộc. Khi bị TNLĐ, bệnh nghề nghiệp (BNN) thì NLĐ được giải quyết chế độ BH TNLĐ-BNN theo nguyên tắc đóng, hưởng do Chính phủ quy định.

Như vậy, trường hợp bà Hà, việc đóng BHXH bắt buộc được thực hiện như sau: tại tháng 7-2018 công ty cũ đóng với tất cả các chế độ về BHXH bắt buộc (bao gồm: ốm đau, thai sản, TNLĐ-BNN, hưu trí, tử tuất); trường hợp tồn tại hai HĐLĐ đến hết tháng 12-2018 thì từ tháng 8-2018 đến tháng 12-2018 công ty cũ tiếp tục đóng BHXH với tất các các chế độ BHXH bắt buộc, công ty mới sẽ đóng chỉ riêng BH TNLĐ-BNN; từ tháng 1-2019 khi đã chấm dứt HĐLĐ với công ty cũ thì công ty mới sẽ đóng BHXH bắt buộc với tất cả các chế độ.

Những trường hợp được điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng từ tháng 7-2018

Ông Nguyễn Minh Vỹ (Hà Nam) và một số bạn đọc hỏi: Những trường hợp nào từ tháng 7-2018 được điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng? Mức điều chỉnh được tính như thế nào?

Trả lời:

Nghị định số 88/2018/NĐ-CP ngày 15-6-2018 của Chính phủ đã quy định điều chỉnh mức lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng đối với các đối tượng sau đây:

1. CBCC, CNVC và NLĐ (kể cả người có thời gian tham gia BHXH tự nguyện, người nghỉ hưu từ quỹ BHXH nông dân Nghệ An chuyển sang theo Quyết định số 41/2009/QĐ-TTg ngày 16/3/2009 của Thủ tướng Chính phủ); quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu đang hưởng lương hưu hằng tháng.

2. Cán bộ xã, phường, thị trấn quy định tại Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009, Nghị định số 121/2003/NĐ-CP ngày 21/10/2003 và Nghị định số 09/1998/NĐ-CPngày 23/1/1998 của Chính phủ đang hưởng lương hưu và trợ cấp hằng tháng.

3. Người đang hưởng trợ cấp mất sức lao động hằng tháng theo quy định của pháp luật; người đang hưởng trợ cấp hằng tháng theo Quyết định số 91/2000/QĐ-TTg ngày 4/8/2000, Quyết định số 613/QĐ-TTg ngày 6/5/2010 của Thủ tướng Chính phủ; công nhân cao-su đang hưởng trợ cấp hằng tháng.

4. Cán bộ xã, phường, thị trấn đang hưởng trợ cấp hằng tháng theo Quyết định số 130/CP ngày 20/6/1975 của Hội đồng Chính phủ và Quyết định số 111-HĐBT ngày 13/10/1981 của Hội đồng Bộ trưởng.

5. Quân nhân đang hưởng chế độ trợ cấp hằng tháng theo Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg ngày 27/10/2008, Quyết định số 38/2010/QĐ-TTg ngày 6/5/2010 của Thủ tướng Chính phủ.

6. Công an nhân dân đang hưởng trợ cấp hằng tháng theo Quyết định số 53/2010/QĐ-TTg ngày 20/8/2010 của Thủ tướng Chính phủ.

7. Quân nhân, công an nhân dân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân, công an nhân dân đang hưởng trợ cấp hằng tháng theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 9/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ.

8. Người đang hưởng trợ cấp TNLĐ, BNN hằng tháng.

Theo Nghị định 88, từ ngày 1/7/2018, mức lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng của các đối tượng nêu trên tăng thêm 6,92% trên mức lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng của tháng 6-2018.