Tư vấn, đối thoại

Lao động nước ngoài tham gia BHXH bắt buộc

Thứ Hai, 22/04/2019, 03:24:49

Những đối tượng lao động là người nước ngoài nào thuộc diện tham gia BHXH bắt buộc? (Nguyễn Thanh Mai, Hà Nội)

Trả lời:

Theo quy định tại khoản 1, Ðiều 2 Nghị định số 143/2014/NÐ-CP ngày 15-10-2018 của Chính phủ quy định chi tiết Luật BHXH và Luật An toàn vệ sinh lao động thì “Người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc khi có giấy phép lao động hoặc chứng chỉ hành nghề hoặc giấy phép hành nghề do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp và có hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn từ đủ một năm trở lên với người sử dụng lao động tại Việt Nam”.

Tại khoản 2, Ðiều 2 Nghị định số 143/2018/NÐ-CP có quy định các trường hợp loại trừ, cụ thể: “Người lao động quy định tại khoản 1, Ðiều này không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc theo quy định tại Nghị định này khi thuộc một trong các trường hợp sau:

a) Di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp theo quy định tại khoản 1, Ðiều 3 của Nghị định số 11/2016/NÐ-CP ngày 3-2-2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam;

b) Người lao động đã đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định tại khoản 1, Ðiều 187 của Bộ luật Lao động”.

Theo khoản 1, Ðiều 3 Nghị định số 11/2016/NÐ-CP ngày 3-2-2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam thì: “Người lao động nước ngoài di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp là nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia và lao động kỹ thuật của một doanh nghiệp nước ngoài đã thành lập hiện diện thương mại trên lãnh thổ Việt Nam, di chuyển tạm thời trong nội bộ doanh nghiệp sang hiện diện thương mại trên lãnh thổ Việt Nam và đã được doanh nghiệp nước ngoài tuyển dụng trước đó ít nhất 12 tháng”.

Theo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, đối chiếu với các quy định nêu trên thì người lao động nước ngoài thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc khi có đủ các điều kiện sau đây:

- Có giấy phép lao động hoặc chứng chỉ hành nghề hoặc giấy phép hành nghề do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp;

- Có hợp đồng lao động không xác định thời hạn hoặc hợp đồng lao động xác định thời hạn từ đủ một năm trở lên với người sử dụng lao động tại Việt Nam;

- Chưa đủ 60 tuổi đối với nam và chưa đủ 55 tuổi đối với nữ.

- Không thuộc đối tượng di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp theo quy định tại khoản 1, Ðiều 3 Nghị định số 11/2016/NÐ-CP, bao gồm người lao động là nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia và lao động kỹ thuật đang làm việc tại một doanh nghiệp nước ngoài, đã được doanh nghiệp nước ngoài tuyển dụng trước đó ít nhất 12 tháng và được cử sang làm việc tại hiện diện thương mại của doanh nghiệp nước ngoài đó trên lãnh thổ Việt Nam.

Trường hợp được đóng BHXH tự nguyện một lần để hưởng lương hưu

Trường hợp nào được đóng BHXH luôn một lần để đủ thời gian 20 năm đóng BHXH?

Trần Thái Hà (Ninh Bình)

Trả lời:

Ðiều 9 Nghị định 134/2015/NÐ-CP ngày 29-12-2015 của Chính phủ quy định, người tham gia BHXH tự nguyện được chọn một trong các phương thức đóng:

a) Ðóng hằng tháng;

b) Ðóng 03 tháng một lần;

c) Ðóng 06 tháng một lần;

d) Ðóng 12 tháng một lần;

đ) Ðóng một lần cho nhiều năm về sau nhưng không quá 05 năm một lần;

e) Ðóng một lần cho những năm còn thiếu đối với người tham gia BHXH đã đủ điều kiện về tuổi để hưởng lương hưu theo quy định nhưng thời gian đóng BHXH còn thiếu không quá 10 năm (120 tháng) thì được đóng cho đủ 20 năm để hưởng lương hưu.

Trường hợp người tham gia BHXH đã đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định mà thời gian đã đóng BHXH còn thiếu trên 10 năm nếu có nguyện vọng thì tiếp tục đóng BHXH tự nguyện theo một trong các phương thức quy định tại các điểm a, b, c, d và đ nêu trên cho đến khi thời gian đóng BHXH còn thiếu không quá 10 năm thì được đóng một lần cho những năm còn thiếu để hưởng lương hưu theo quy định tại điểm e.