Bổ nhiệm hai thành viên Hội đồng quản lý Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Thứ Bảy, 22/02/2020, 07:48:11

NDĐT- Thứ trưởng Nội vụ Nguyễn Duy Thăng và Thứ trưởng Lao động, Thương binh và Xã hội Lê Quân vừa được bổ nhiệm làm Ủy viên Hội đồng quản lý Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Bổ nhiệm hai thành viên Hội đồng quản lý Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành hai Quyết định về việc bổ nhiệm Ủy viên Hội đồng quản lý Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam. Theo đó, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm ông Nguyễn Duy Thăng - Thứ trưởng Bộ Nội vụ kiêm giữ chức Ủy viên Hội đồng quản lý BHXH Việt Nam thay ông Trần Anh Tuấn - Thứ trưởng Nội vụ đã được phân công phụ trách lĩnh vực công tác khác.

Đồng thời, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm ông Lê Quân - Thứ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội kiêm giữ chức Ủy viên Hội đồng quản lý BHXH Việt Nam thay ông Doãn Mậu Diệp đã nghỉ hưu.

Theo quy định tại Nghị định số 01/2016/NĐ-CP, Hội đồng quản lý BHXH Việt Nam giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo và giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách và thu, chi, quản lý, sử dụng các quỹ BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT) của BHXH Việt Nam. Chỉ đạo xây dựng và thông qua chiến lược phát triển ngành BHXH Việt Nam; kế hoạch dài hạn, 5 năm, hằng năm về thực hiện các chế độ BHXH, BHYT; đề án bảo toàn và tăng trưởng các quỹ BHXH, BHYT trước khi trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; giám sát, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch thu, chi, quản lý và sử dụng các quỹ BHXH, BHYT. Kiến nghị với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung chế độ, chính sách của Nhà nước về BHXH, BHYT để bảo đảm an toàn quỹ BHXH, BHYT. Kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền xây dựng, sửa đổi, bổ sung chế độ, chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT, chiến lược phát triển của ngành, kiện toàn hệ thống tổ chức của BHXH Việt Nam, cơ chế quản lý và sử dụng các quỹ BHXH, BHYT...

XUÂN ANH