Chương trình hành động phát triển bền vững ÐBSCL thích ứng với biến đổi khí hậu

Thứ Hai, 22/04/2019, 02:49:36

Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định 417/QÐ-TTg ban hành Chương trình hành động tổng thể thực hiện Nghị quyết số 120/NQ-CP ngày 17-11-2017 của Chính phủ về phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long (ÐBSCL) thích ứng với biến đổi khí hậu.

Chương trình hành động tổng thể đề ra sáu nhóm nhiệm vụ, giải pháp cụ thể chính gồm: Rà soát, hoàn thiện và bổ sung hệ thống cơ chế, chính sách; Cập nhật và hệ thống hóa số liệu, dữ liệu liên ngành, tăng cường điều tra cơ bản; Xây dựng quy hoạch và tổ chức không gian lãnh thổ; Xây dựng cơ cấu kinh tế hợp lý thích ứng với biến đổi khí hậu; Ðầu tư và phát triển hạ tầng; Phát triển và huy động nguồn lực...

Chương trình hành động tổng thể thực hiện Nghị quyết số 120/NQ-CP được phân kỳ thực hiện theo các giai đoạn: giai đoạn đến năm 2020; giai đoạn 2021 - 2030; định hướng giai đoạn 2031 - 2050 và đến năm 2100 với những nhiệm vụ cụ thể cho từng giai đoạn...

PV