Xây dựng cơ sở hạ tầng khu công nghiệp Becamex Bình Ðịnh quy mô 1.000 ha

Thứ Sáu, 21/02/2020, 03:58:35

Phó Thủ tướng Trịnh Ðình Dũng vừa phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng khu công nghiệp (KCN) Becamex Bình Ðịnh, quy mô 1.000 ha tại huyện Vân Canh (Bình Ðịnh) của Công ty cổ phần Becamex Bình Ðịnh.

Tổng vốn đầu tư dự án hơn 3.333 tỷ đồng, nhà đầu tư góp 499,956 tỷ đồng, vốn vay hơn 2.000 tỷ đồng và huy động hơn 833 tỷ đồng. Theo đó, tiến độ dự án không quá 10 năm kể từ ngày phê duyệt chủ trương đầu tư, thời hạn thực hiện dự án 50 năm.

Phó Thủ tướng giao UBND tỉnh Bình Ðịnh chỉ đạo Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh yêu cầu nhà đầu tư phân kỳ dự án đầu tư; cụ thể hóa tiến độ triển khai dự án, lưu ý bảo đảm tiến độ góp vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư phù hợp quy định. UBND tỉnh thực hiện đền bù, giải phóng mặt bằng, bảo đảm quyền sử dụng địa điểm của nhà đầu tư không có tranh chấp, khiếu kiện... Ðồng thời, phối hợp Bộ Tài chính hướng dẫn nhà đầu tư thực hiện mức ưu đãi về tiền thuê đất...

PV