Kiểm tra, xử lý việc tập kết, chế biến than, đá chung quanh mỏ Phấn Mễ

Thứ Ba, 07/04/2020, 08:51:34

NDĐT - Ngay sau khi Nhân Dân điện tử đăng bài “Chế biến than, sản xuất đá gây ô nhiễm nặng nề”, phản ánh tình trạng chế biến than, sản xuất đá của các doanh nghiệp tư nhân chung quanh mỏ than Phấn Mễ trên địa bàn xã Phục Linh, ngày 30-3, UBND huyện Đại Từ (Thái Nguyên) đã ban hành văn bản 418/UBND-TNMT, chỉ đạo các cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý việc tập kết, kinh doanh chế biến than, đá trên địa bàn xã Phục Linh.

Kiểm tra, xử lý việc tập kết, chế biến than, đá chung quanh mỏ Phấn Mễ

Công ty Công Hoàng Sơn có cơ sở chế biến than lớn ngay bên cạnh sông Chu mà không có công trình bảo vệ môi trường.

Theo đó, UBND huyện Đại Từ giao Đội kiểm tra liên ngành về khoáng sản của huyện chủ trì kiểm tra các doanh nghiệp, cơ sở chế biến than, nghiền đá trên địa bàn xã Phục Linh theo nội dung phản ánh của Nhân Dân điện tử, tham mưu cho UBND huyện xử lý các hành vi vi phạm (nếu có). Tăng cường kiểm tra, giám sát việc tập kết, kinh doanh, vận chuyển khoáng sản trên địa bàn huyện, đặc biệt trên địa bàn xã Phục Linh. Kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật đối với các trường hợp vi phạm.

Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường đôn đốc, phối hợp Đội kiểm tra liên ngành về khoáng sản của huyện, UBND xã Phục Linh trong kiểm tra các cơ sở chế biến than, nghiền đá trên địa bàn xã và lập hồ sơ vi phạm theo đúng quy định của pháp luật.

UBND xã Phục Linh tăng cường kiểm tra, giám sát việc tập kết, kinh doanh chế biến than, đá trên địa bàn, xử lý các trường hợp sai phạm theo đúng chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền của Chủ tịch UBND xã.

* Mỏ than Phấn Mễ tuồn đá trái phép cho tư nhân

* Chế biến than, nghiền đá ở Phấn Mễ gây ô nhiễm nặng nề

THẾ BÌNH