Làm rõ trách nhiệm chậm chi hỗ trợ gói an sinh xã hội ở Đồng Nai

Thứ Bảy, 16/05/2020, 08:44:46

NDĐT- Trước việc các sở ngành liên quan và UBND các huyện, thành phố chậm tham mưu, trình danh sách để UBND tỉnh Đồng Nai xem xét, quyết định phê duyệt chi tiền hỗ trợ gói an sinh xã hội 62 nghìn tỷ đồng của Chính phủ cho các đối tượng theo quy định, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Cao Tiến Dũng đã ký công văn hỏa tốc số 5485/UBNDKG-VX ngày 15-5, yêu cầu kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của các tập thể, cá nhân.

Làm rõ trách nhiệm chậm chi hỗ trợ gói an sinh xã hội ở Đồng Nai

Cụ thể, ngày 5-5, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai đã ban hành kế hoạch 4979/KH-UBND để thực hiện Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24-4 của Thủ tướng Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Trong đó, giao trách nhiệm Chủ tịch UBND các huyện, thành phố khẩn trương rà soát, tổng hợp danh sách và kinh phí hỗ trợ người có công với cách mạng, đối tượng bảo trợ xã hội, hộ nghèo, hộ cận nghèo trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định chi hỗ trợ các đối tượng trước ngày 15-5. Tuy nhiên, đến nay, các huyện, thành phố, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội chưa hoàn thành, dẫn đến người dân thuộc đối tượng được thụ hưởng vẫn chưa thể nhận được hỗ trợ để góp phần vượt qua giai đoạn khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.

Từ việc chậm trễ trên, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai phê bình và yêu cầu kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm đối với Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Giám đốc Sở Tài chính trong việc tham mưu UBND tỉnh ban hành kế hoạch 4979, dẫn đến phải sửa đổi, bổ sung làm cho tiến độ thực hiện bị gián đoạn. Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai cũng phê bình và yêu cầu kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của Chủ tịch UBND các huyện, thành phố trong việc chậm tham mưu UBND tỉnh phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ đối với đối tượng bảo trợ xã hội, hộ nghèo, hộ cận nghèo gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Lãnh đạo UBND tỉnh Đồng Nai yêu cầu, Chủ tịch UBND huyện, thành phố phải kiểm điểm trách nhiệm đến từng cá nhân, phòng, ban về việc chậm thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh và báo cáo kết quả trước ngày 20-6.

Trước mắt, để có thể chi hỗ trợ cho người dân bị ảnh hưởng do đại dịch Covid-19 theo quy định, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai giao Chủ tịch UBND các huyện, thành phố khẩn trương rà soát, tổng hợp danh sách và kinh phí để chi hỗ trợ các đối tượng trước ngày 20-5. Đối với Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Giám đốc Sở Tài chính sau khi tiếp nhận danh sách từ các huyện, thành phố cần nhanh chóng kiểm tra, rà soát trình UBND tỉnh quyết định.

THIÊN VƯƠNG