Sức dân - Sức nước

Có thể hiểu theo cả hai nghĩa, sức mạnh nhân dân cũng chính là sức mạnh đất nước. Dân giàu thì nước mạnh, dân mạnh thì nước giàu. Một cách hiểu khác, đó là sức dân trào thác lũ, nhấn chìm, cuốn phăng mọi vật cản - điều này Nguyễn Trãi đã viết trong bài thơ Quan hải từ thế kỷ 15 “Lật thuyền mới biết dân như nước”. (16/01/2019)

TIN BÀI KHÁC