Nhân lên niềm tin và sáng tạo

Vượt qua năm 2018 với nhiều thách thức, thành phố Hồ Chí Minh đặt quyết tâm tiếp tục đổi mới mạnh mẽ trong điều hành quản lý, từng bước nhân lên niềm tin trong dân. Đột phá tăng trưởng đã được khởi tạo từ sự đồng lòng, nỗ lực và thống nhất trong nhân dân, từ trách nhiệm và sáng tạo của mỗi cán bộ, đảng viên. (16/01/2019)

TIN BÀI KHÁC